Fysioterapi

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager, som f.eks. sene/muskelbetennelser, idrettsskader og kroniske lidelser. Med bakgrunnskunnskap i anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære har fysioterapeuten et bredt grunnlag for å kunne hjelpe.

Sentrale elementer i undersøkelses- og vurderingsprosessen er: Pasientens sykehistorie, kartlegging av hvordan dagliglivets aktiviteter og funksjoner utføres, detaljert bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester, vurdering av ressurser og begrensinger, vurdering av mulige sammenhenger mellom ulike funn, pasientens funksjonsproblemer og pasientens livssituasjon. Undersøkelsen munner ut i forslag til konkrete mål – på kort og lang sikt.

I behandlingen benytter fysioterapeuten forskjellige metoder, passive teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring.       Fysioterapeuten evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og ønsker og behov.

Treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og bevegelighet er mye brukt. Effekt av treningsbehandling på lidelser i bevegelsesapparatet er etterhvert svært godt dokumentert, og derfor kanskje det mest grunnleggende tiltaksprinsippet innen fysioterapi. Treningsbehandling kan brukes forebyggende, behandlende og rehabiliterende. For eksempel er det vist at styrketrening kan bedre funksjon i dagliglivet hos eldre, bedre smertetilstander i sener og muskler, forebygge livsstilssykdommer, forebygge fall hos eldre, bedre funksjon hos pasienter med nevrologiske sykdommer, forebygge/behandle ryggsmerter.                                    Det sentrale i øvelsesbehandling er en funksjonell tankegang. Selv om diagnose kan ha mye å si, blir ofte øvelsestiltakene valgt ut ifra funksjonsvurdering uavhengig av diagnose.

Hos oss jobber Hanne og Henriette som fysioterapeuter